• Login
  • 0

    Geen producten in je winkelmand.

Gebruikersvoorwaarden

Voorwaarden Maatos

Voorwaarden Gimsel Academy

INSCHRIJVEN EN INFORMATIE
Voor meer informatie over cursussen, workshops of lezingen kun je via info@gimselacademy.nl, telefonisch of aan de servicebalie van Gimsel terecht. Inschrijven kan via de website. Je kunt pas deelnemen aan een cursus / workshop / les nadat je inschrijving én betaling zijn ontvangen. Het afgeven van een incassomachtiging geldt als (voorlopige) betaling.

 

BETALEN
Indien je het Gimsel Academy hebt gemachtigd om jouw cursus- / lesgeld te incasseren, ontvang je wel een bevestiging van je inschrijving, maar hoef je je geen zorgen te maken om de betaling. Gimsel Academy zal het bedrag tijdig, tenminste 2 weken vóór aanvang van de cursus / les innen. Je dient ervoor zorg te dragen dat je jouw gegevens juist en volledig hebt ingevuld en er voldoende saldo op de rekening staat. Indien je het niet eens bent met de afschrijving, heb je één maand de tijd om je bank opdracht te geven het bedrag terug te storten (storneren). Dit ontslaat je niet van je contractuele verplichting tot betalen; zie ook onder annulering. In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om het cursus- /lesgeld in 2 termijnen te voldoen. Alle in het programma vermelde cursusprijzen zijn inclusief BTW.

 

ANNULERING, KOSTEN EN RESTITUTIE
Het annuleren van een cursus / les of workshop kan uitsluitend schriftelijk.

Gimsel Academy staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat de cursist op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Gimsel Academy geleverde workshop of cursus als gevolg van inhouds- en/of designfouten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Gimsel Academy.

Gebreken in de beveiliging van de door de cursist opgeslagen informatie op de systemen van Gimsel Academy, gebreken als gevolg van handelingen van de cursist zelf of van andere cursisten of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van de cursist.

De cursist dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op bezwaar en/of garantie.

Indien de cursist het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan de cursist contact met Gimsel Academy opnemen via de e-mail. De cursist krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Gimsel Academy. Indien het  bezwaar van de cursist gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 werkdagen, teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.


INFORMATIE OVER DE LESSEN
Alle door Gimsel Academy geboden lessen worden met de grootste zorgvuldigheid gegeven door ervaren docenten. Cursisten nemen op eigen initiatief deel aan deze lessen. Indien cursisten niettemin schade of letsel oplopen voor, tijdens, of na de desbetreffende gevolgde les blijft deze schade geheel voor rekening en risico van de cursist. Gimsel Academy wijst derhalve iedere aansprakelijkheid ter zake af. 


www.gimselacademy.nl

© 2021 Gimsel Academy